Privatlivspolitik for Midtlangelands Jagtforening

MLJF´s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Midtlangelands Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Formand Bo Østbjerg
CVR:          34156670
Telefonnr.:  61163145
Mail:           oestbjerg@mail.dk
Website: www.mljf.dk 

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Oplysninger om :
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn,  adresse, postnummer, by, telefonnummer, mailadresse,
 • Oplysninger om den enkelte person:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og mailadresse
   • Relation til foreningen
 • Oplysninger om foreningen:
  • Mailadresse, foreningsnavn, EAN, Adresse, Postnr., By, Evt. reference

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra Danmarks Jægerforbund. I nogle tilfælde kan det være fra dig:

Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Formål med behandling af  personoplysninger:

 • Registrering af medlemmer i foreningen, herunder restancemedlemmer
 • Som led i MLJF´s aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af  berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af jagtaktiviteter, herunder deltagelse I arrangementer, interne resultatlister, vindertrækning m.v.
 • Opfyldelse af deltagerpligter, herunder betaling m.v.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter arrangementet er udløbet.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller foreninger til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra at du er ophørt I MLJF og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige personoplysninger i op til 3 år efter ophør I foreningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 Bilaget er udarbejdet af  bestyrelsen for Midtlangelands Jagtforening

Dato:  01-08-2018

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/