GENERALFORSAMLINGEN torsdag d. 21/01 2021 KL. 19.00 AFLYST pga. coronasituationen. Dagsorden bliver som følger, når vi engang kan komme til at afholde vores generalforsamlig:

Dagsorden:

Pkt. 1.  Valg af dirigent.

Pkt. 2.  Valg af referent.

Pkt. 3.  Valg af 2 stemmetællere.

Pkt. 4.  Formandens beretning.

Pkt. 5.  Kassererens beretning.

Pkt. 6.  Indkommende forslag. 

               Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest den7/01 2021.

Pkt. 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår.

               Kirsten Bjerg

               Mogens Sørensen

               Maria Hansen

Pkt. 8.   Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemssuppleanter for 1 år.

Pkt. 9.   Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår.

                Peter Grube.

Pkt. 10.  Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men alt diskuteres )

Der bliver serveret kaffe og kage til en hyggelig afslutning på mødet

Vores vedtægter i  paragrafferne 5.3, 7.2-3, 13 foreslås som  - på opfordring fra jurist i DJ - ændret til nedenstående ordlyd kopieret fra DJ´s standardvedtægter.  Dette tages op under pkt.6 som indkommet forslag. Se og sammenlign med vores nugældende formulering under  Om foreningen/vedtægter:

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitet- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

13 Revisoren
13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/