AFFLYSNING -AFLYSNING - AFLYSNING - pga corona.

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 25/3 kl. 18.30 AFLYSES pga corona-situationen. Vores vedtægter i  paragrafferne 5.3, 7.2-3, 13 foreslås dog stadig - på opfordring fra jurist i DJ - ændret til nedenstående ordlyd kopieret fra DJ´s standardvedtægter.  Meddelelse, om hvornår det vil ske, fremkommer senere. Se og sammenlign med vores nugældende formulering under  Om foreningen/vedtægter:

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitet- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

13 Revisoren
13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.


Referat fra Generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening

torsdag den 23. januar 2020

 

Til stede: Fra Bestyrelsen: formand Bo Østbjerg, næstformand Christian Theilgaard Hansen, kasserer Kim Wilsdahl, Kirsten Bjerg (referent), bestyrelsesmedlem Mogens Sørensen

Der var i alt 9 fremmødte (inkl. bestyrelsen)

Formand Bo Østbjerg bød velkommen til generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening Generalforsamlingen var rettidigt varslet idet alle medlemmer er indkaldt eller gjort opmærksom på generalforsamlingen i MLJF´s medlemsblad, som blev uddelt omkring nytår samt annonceret på MLJF´s facebookside. Dagsorden og regnskab blev delt rundt.

Inden generalforsamlingen startede, blev forsamlingen bedt om at rejse sig, for med et halvt minuts stilhed at mindes og æres de af vores medlemmer og kammerater, der ikke er i blandt os mere.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent: Christian Theilgård
  2. Valg af referent: Kirsten Bjerg
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Evt.

3. Formandens beretning

Beretning:

 

Jeg vil starte med at sige tak til de fremmødte. 

En stor tak til bestyrelsesmedlemmerne. Alle har gjort en stor indsats og I er der, når der har været brug for hjælp.

Der er mange opgaver i gennem året, men vi har  delt dem ud så meget det har været muligt, så det ikke hænger på en eller nogle få, ALLE er med.. Tak for det.

Også en stor tak til hjælperne på Bogøbanen.

Status for MLJF  i dag er 121 medlemmer. Det er en nedgang på 12 medlemmer.

Året der er gået:

4 bestyrelsesmøder,  og et Blad fordelingsmøde  + revision af regnskab ved Kim med Peder Grube og mig selv.

1 generalforsamling med 10 deltagere. Hvor vi fik valgt Lasse Kræmmer som suppleant til bestyrelsen.

1 Trofæaften med 33 deltagere, incl bestyrelsen.  Foredrag v/ Vagn Thrane Leth, forbundsinstruktør DJ Jagthund og Per Knudsen, hundekoordinator på Fyn.

Og der var amerikansk lotteri bagefter og mange gaver eller præmier fra vores sponsorer i medlemsbladet. Der var bukke opsatser at se på og 1  dåhjort.                                       

De fremmødte fik glæde af en god og hyggelig aften, med masser af hjemmebag og kaffe øl og vand.

Bogøbanen:

Den blev godkendt af Peter Stausholm fra Politiet den 25 Juni. 2019 Godkendelsen gælder 2 år.

Og Miljøtilsyn havde vi den 13 sep. 2018 -----------også godkendt.

Det har været en ok sæson, men der var plads til mange flere.

Vi har haft 16 træningsaftener . Vi har igen i år set nye ansigter og det er altid godt.

Vi har også haft lejet banen ud en lørdag.  Som sidste år har flere haft ringet om leje af bane, men desværre i perioder hvor vi ikke måtte skyde.

Vi prøvede at arrangere en skydning en lørdag formiddag kun for kvinder, men der var ikke tilslutning nok, desværre.  Det var Kirsten der havde kørt det hele i stilling, rigtig ærgerligt det ikke blev til noget. 

Vi afholdt igen Haglbøssens Dag som afslutning den 24  august,  hvor vi hyggede os med grillpølser, øl og vand og kaffe og hjemmebag. Der var ok fremmøde, men det skulle gerne blive bedre i år.

Desværre  havde vi arrangeret samtidig med Magleby Jagtforening´s hjorteskydning.

I år har vi snakket med dem først…..

Det er ikke Bjarne Åbye mere men Torben Sylvest fra Svindinge jagtforening, der kommer med skydetårn og han vil gerne gøre sit til at der kommer flere folk og skyder til de høje lerduer så det kan vi se frem til.

Her til sidst, vil jeg sige tak til alle, der har hjulpet og støttet MLJF.

Tak til alle sponsorerne i vores medlemsblad og vores arrangementer.

Tak fordi I ville lytte til mig.

4. Kassererens beretning.

Årsregnskabet blev gennemgået af Kim Wilsdahl ud fra det omdelte skrift.

Foreningen har pr. 31.12.19 en formue på i alt 43.488,79 kr. Regnskabet balancerer med et samlet overskud på i alt 554,83, hvilket må siges at være ganske godt.

Beløbet under Bogøbanen indeholder fondsmidler til havetraktor og indkøb af havetraktor på henholdsvis indtægt- og udgiftsiden.

Kim orienterede om skrivelsen fra DJ vedrørende vedtægtsændringer. Disse skal fremlægges og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling den 25. marts umiddelbart før Trofæaftenens afholdelse. Kim sørger for, at vedtægtsændringerne kan læses i DJ marts nummer og Kirsten orienterer overordnet om den ekstraordinære generalforsamling på facebook omkring 1. marts.

5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår:

Christian Theilgaard modtog genvalg – blev valgt

Kim Wilsdahl modtog genvalg – blev valgt

Bo Østbjerg modtog genvalg – blev valgt

Chano Clausen ønskede ikke genvalg.

Niels Erik Larsen blev valgt uden modkandidater

7. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlems suppleanter for 1 år

Ingen opstillede.

8. Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår:

Peder Grube modtog genvalg – blev valgt

9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år, efter tur afgår:

Gert Hedegård – blev genvalgt.

10. Eventuelt (her kan intet vedtages, men alt diskuteres)

Herefter overgik forsamlingen til en times hyggesnak om bla. Situationen med dalende  medlemsskare både lokalt men også i Danmarks Jægerforbund. Der blev stillet spørgsmål om, hvad der sker i Langelands Jægerråd. Eksisterer det overhovedet? Kredsformanden Eigild kunne spørges, hvad der sker, men hvem tager initiativ til det?

2 medlemmer, som deltog d.d. og som sidder i Dåvildtgruppen kunne fortalle, at der vil blive afholdt Dåvildtmøde den 24. februar i Borgerhuset – vil blive annonceret i Øboen.

Afslutning:

Tak for fremmødet og god ro og orden.

Tak til dem der har bagt, smurt og serveret.

Bestyrelsen håber på Jeres fortsatte opbakning til MLJF.

 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/