GENERALFORSAMLINGEN torsdag d. 27/01 2022 KL. 19.00 afholdes i Borgerhuset , Ahlefeldtsgade 13 i Rudkøbing. Dagsorden bliver som følger:

Dagsorden:

Pkt. 1.  Valg af dirigent.

Pkt. 2.  Valg af referent.

Pkt. 3.  Valg af 2 stemmetællere.

Pkt. 4.  Formandens beretning.

Pkt. 5.  Kassererens beretning.

Pkt. 6.  Indkommende forslag. 

               Vedtægtsændringer foreslået. Se nedenfor.

               Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest den7/01 2021.

Pkt. 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår.

               Bo Østbjerg, Niels-Erik Larsen, Christian Teglgård og Kim Wilsdahl

               Endvidere søger vi to suppleanter for Kirsten og Mogens.

Pkt. 8.   Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemssuppleanter for 1 år.

Pkt. 9.   Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår.

                Peter Grube.

Pkt. 10.  Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men alt diskuteres )

Der bliver serveret kaffe og kage til en hyggelig afslutning på mødet

Vores vedtægter i  paragrafferne 5.3, 7.2-3, 13 foreslås som  - på opfordring fra jurist i DJ - ændret til nedenstående ordlyd kopieret fra DJ´s standardvedtægter.  Dette tages op under pkt.6 som indkommet forslag. Se og sammenlign med vores nugældende formulering under  Om foreningen/vedtægter:

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitet- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

13 Revisoren
13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/