topbanner_4.jpg

Du er her. Midtlangelands Jagtforening MLJF > Aktiviteter > Generalforsamling

Kommende generalforsamling tors. d. 24/1 2019 kl. 19.00 i Borgerhuset sal A.


Referat fra generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening torsdag den 25. januar 2018

 

Til stede: Fra Bestyrelsen: formand Bo Østbjerg, bestyrelsesmedlem Christian Theilgaard Hansen, kasserer Kim Wilsdahl, næstformand Maria Hansen,Kirsten Bjerg (referent), bestyrelsesmedlemmer Mogens Sørensen og Lasse Kræmmer

Der var i alt 12 fremmødte (inkl. bestyrelsen) ligesom sidste år. Formand Bo Østbjerg bød velkommen til generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening Generalforsamlingen var rettidigt varslet idet alle medlemmer er indkaldt eller gjort opmærksom på generalforsamlingen i MLJF´s medlemsblad, som blev uddelt omkring nytår. Dagsorden og regnskab blev delt rundt.

Inden generalforsamlingen startede, blev forsamlingen bedt om at rejse sig, for med et halvt minuts stilhed at mindes og æres de af vores medlemmer og kammerater, der ikke er i blandt os mere.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Christian Theilgård
 2. Valg af referent: Kirsten Bjerg
 3. Valg af stemmetællere Rasmus og Ove
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens beretning
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Evt.

4. Formandens beretning

Formand takkede bestyrelsesmedlemmerne, som alle har gjort en stor indsats og mødt op, når der har været brug for hjælp. Arbejdsopgaverne i løbet af året er blevet uddelegeret, hvilket har lettet arbejdsbyrden for den enkelte. Formanden takkede også hjælperne på Bogøbanen for indsatsen og hjælpen.

Også en stor tak til hjælperne på Bogøbanen.

Status for MLJF pr. 31/12-2017: 138 medlemmer dvs. en tilbagegang på 11medlemmer i forhold til sidste år. Nedgangen skyldes naturligt frafald og andet som vi ikke helt kender til.

Året der er gået:

5 bestyrelsesmøder + revision af regnskab.

1 generalforsamling med 12 deltagere.

1 Trofæaften med 28 deltagere, hvor der blev holdt foredrag om gåsejagt ved Bjarne Frost som var rigtig spændende at høre om og se lidt film om. De fremmødte fik glæde af en god og hyggelig aften, med masser af hjemmebag og fine præmier fra vores sponsorer.

Bogøbanen:

Der er blevet udført sikkerhedseftersyn af Svbg. Politi ifølge lovgivningen den 16.5.2017. Banen blev godkendt.

Der er blevet udført miljøtilsyn af Langeland Kommune uden bemærkninger.

Det har været en sæson, hvor vi har været ramt af lidt dårligt vejr, så vi håber på bedre vejr den kommende sæson, da det trækker flere folk til på vores træningsaftner.

Vi har haft 15 træningsaftener, men der må selvfølgelig gerne komme flere og skyde. Vi har igen i år set nye ansigter, hvilket altid er rigtig dejligt. Vi har haft lejet banen ud en lørdag, hvilket deltagerne havde været meget begejstret for. Som noget nyt har vi afholdt sommerskydning inden sommerferien, hvor vi havde besøg af Bjarne Åby med sin 8 meter høje mast med lerduemaskinen siddende på toppen – det var en succes.
Som afslutning på sæsonen afholdt vi traditionen tro Haglbøssens Dag med 25 fremmødte. Denne gang i øsende regnvejr, hvor vi hyggede os med grillpølser, lidt til halsen og kaffe med hjemmebag. Der er rigtig mange, der gerne vil træne på de høje duer. Der vil blive mulighed for at prøve igen ved kommende Haglbøssens dag og sommerskydningen, hvor vi har arrangeret Bjarne Åbo til begge arrangementer,

Vi har søgt fondsmidler hvor Nordea har doneret 10.000,-kr. og Lions klub 5000,-kr. så foreningen kunne anskaffe en græsslåmaskine, hvor Mogens Sørensen har stået for græsslåningen, hvilket har været en fornøjelse.

En særlig tak til Lasse Kræmmer, som forlader os pga. sine studier.

Formanden sluttede med at takke alle, der har hjulpet og støttet MLJF.

Tak til alle sponsorerne i vores medlemsblad og vores arrangementer.

Sluttelig en tak til de fremmødte for at lytte til beretningen.

5.Kassererens beretning

Årsregnskabet blev gennemgået af Kim Wilsdahl ud fra det omdelte skrift.

Foreningen har pr. 31.12.2017 en formue på i alt 42.512,40 kr. Regnskabet balancerer med et samlet overskud på i alt 1835,53, hvilket må siges at være kanske godt.

Vi har tjent penge på at stå for forplejningen til DJ Jægerrådet – dette sker ikke i år, da den nye formand Johnny Sander tager sig af dette.

Kassereren omdelte desuden kommentarer til regnskabet. Kim og Bo, som forventer at snakke med Christian Jensen, regner med stigning i leje af banen, som har været 14.500,-kr. pr. år.

Spørgsmål fra salen om vi gennem vores forsikring også har forsikret løsøre, så som lerduerne – Usikkerhed herom – vil blive undersøgt af Kim Wilsdahl også om den er passende både dækningsmæssigt og prismæssigt. Til sammenligning betaler Lejbøllebanen for deres forsikring 6300,-kr., men den dækker væsentligt mere.

Bogøbanen + medlemsbladet kører nogenlunde rundt økonomisk.

Græsslåmaskinen står hos Mikael Christiansen, når der ikke bliver slået græs.

6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår:

 1. Bo Østbjerg modtog genvalg – blev valgt
  Kim Wilsdahl modtog genvalg – blev valgt
  Christian Theilgård modtog genvalg – blev valgt

Lasse Kræmmer – modtog ikke genvalg.
Nyt bestyrelsesmedlem: Chano Clausen blev valgt

 1. Valg af 0 – 2 bestyrelsesmedlemssuppleanter for 1 år. Vi fik ikke valgt nogen suppleanter.
  Rasmus vil gerne hjælpe på banen, når det kniber, men ønsker ikke valg til suppleant.  
 2. Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår:
  Peder Grube modtog genvalg – blev valgt
 3. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år, efter tur afgår:
  Gert Hedegård – blev genvalgt.

 4. Eventuelt (Her kan intet vedtages, men alt diskuteres).

Regler for udlejning af banen, som det er muligt 3 lørdage i en sæson, blev præciseret både hvad gælder for private selskaber, jagtforeninger på øen og udenfor.

Hvis der skal skydes mere, skal der fornyet miljøgodkendelser til. Dette vil blive taget op i bestyrelsen mhp. undersøgelse heraf.

Formanden afsluttede Generalforsamlingen kl. 20.20 med en tak til de fremmødte og for god ro og orden og udtrykte håb om, at opbakningen vil fortsætte i det kommende år.

 En tak til dem der har bagt, smurt og serveret.