topbanner_4.jpg

Du er her. Midtlangelands Jagtforening MLJF > Aktiviteter > Generalforsamling

Kommende generalforsamling tors. d. 23/1 2020 kl. 19.00 i Borgerhuset sal A.


Referat fra Generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening torsdag den 24. januar 2019

Til stede: Fra Bestyrelsen: formand Bo Østbjerg, næstformand Christian Theilgaard Hansen, kasserer Kim Wilsdahl,Kirsten Bjerg (referent), bestyrelsesmedlemmer Maria Hansen, Mogens Sørensen

Der var i alt 10 fremmødte (inkl. bestyrelsen)

Formand Bo Østbjerg bød velkommen til generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening Generalforsamlingen var rettidigt varslet idet alle medlemmer er indkaldt eller gjort opmærksom på generalforsamlingen i MLJF´s medlemsblad, som blev uddelt omkring nytår samt annonceret på MLJF´s facebookside. Dagsorden og regnskab blev delt rundt.

Inden generalforsamlingen startede, blev forsamlingen bedt om at rejse sig, for med et halvt minuts stilhed at mindes og æres de af vores medlemmer og kammerater, der ikke er i blandt os mere.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent: Christian Theilgård
  2. Valg af referent: Kirsten Bjerg
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Evt.

3. Formandens beretning

Formand takkede bestyrelsesmedlemmerne, som alle har gjort en stor indsats og mødt op, når der har været brug for hjælp. De mange arbejdsopgaverne i løbet af året er blevet uddelegeret, så de ikke har hængt på en eller nogle få, ALLE har været aktive både bestyrelsesmedlemmer og hjælpere. Formanden takkede også hjælperne på Bogøbanen for indsatsen og hjælpen.

Også en stor tak til hjælperne på Bogøbanen.

Status for MLJF pr. 31/12-2018: 133 medlemmer dvs. en tilbagegang på 5 medlemmer i forhold til sidste år, men der er kommet 2 nye medlemmer til. Nedgangen skyldes naturligt frafald og andet som vi ikke helt kender til.

 Året der er gået:

4 bestyrelsesmøder + et lille møde på Bogøbanen og et bladfordelingsmøde

Revision af regnskab v/Kim Wilsdahl med Peder Grube og formanden

1 generalforsamling med 12 deltagere, hvor Chano Clausen blev valgt ind i bestyrelsen uden han var til stede.

1 Trofæaften med 20 deltagere, hvor der blev holdt foredrag v/ Mads Flinterup om at være schweisshundefører, som var rigtig spændende at høre om – der blev også vist fil. Der var amerikansk lotteri og mange gaver /præmier fra vores sponserer i medlemsbladet. Bukkeopsatse blev fremvist. Desværre havde ingen medbragt dåhjorte opsatse. De fremmødte fik glæde af en god og hyggelig aften med masser af hjemmebag.

Bogøbanen:

Blev godkendt af Svendborg Politi den 9. juli 2018.

Der er blevet udført miljøtilsyn af Langeland Kommune uden bemærkninger den 13. september 2018. Bo er blevet opmærksom på, at vi må skyde fra 9-16 om lørdagen

Det har været en sæson, hvor der er trykket flere lerduer ud end de andre år. Sidste år talte vi om dårligt vejr og at vi håbede på, at det blev bedre i 2018 sæsonen – det må vi sige, at det gjorde.

Vi har haft 16 træningsaftener. Vi har igen i år set nye ansigter, hvilket altid er rigtig dejligt. Vi har haft lejet banen ud en lørdag. Flere har haft ringet om leje af banen, men desværre i perioder, hvor vi ikke måtte skyde.

Som noget nyt har vi afholdt sommerskydning inden sommerferien, hvor vi havde besøg af Bjarne Åby med sin 8 meter høje mast med lerduemaskinen siddende på toppen – det var en succes.

Som afslutning på sæsonen afholdt vi traditionen tro Haglbøssens Dag den 8. september med 25 fremmødte – stor succes. Næste gang bliver den 24. august 2019.

Der er rigtig mange, der vil træne de høje duer og Bjarne Åby er klar igen til næste Haglbøssens dag i august.

Bo har fået underskrevet ny kontrakt med Christian Jensen med leje af jorden til Bogøbanen for 10 år denne gang med fast pris på 17.000,-kr. årligt.

Formanden sluttede med at takke alle, der har hjulpet og støttet MLJF.

Tak til alle sponsorerne i vores medlemsblad og vores arrangementer.

Sluttelig en tak til de fremmødte for at lytte til beretningen.

4. Kassererens beretning.

Årsregnskabet blev gennemgået af Kim Wilsdahl ud fra det omdelte skrift.

Foreningen har pr. 31.12.2018 en formue på i alt 42.933,96 kr. Regnskabet balancerer med et samlet overskud på i alt 5501,56, hvilket må siges at være ganske godt.

Vi har tidligere tjent penge på at stå for forplejningen til DJ Jægerrådet – dette sker ikke mere, da den nye formand Johnny Sander tager sig af dette.

Der blev spurgt ind til hvordan der kunne være 606,33 kr. i kassen dvs. spørgsmålet gik på de 33 øre?

5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår:

Mogens Sørensen modtog genvalg – blev valgt
Maria Hansen modtog genvalg – blev valgt
Kirsten Bjerg modtog genvalg – blev valgt

7. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlems suppleanter for 1 år

Jakob Kræmmer havde fået mandat af Lasse Kræmmer til at foreslog ham som suppleant. Lasse Kræmmer blev valgt.

Både Rasmus og Gert Hedegård vil gerne hjælpe til på banen i det omfang, der er nødvendigt, men ikke indgå i bestyrelsessammenhæng

8. Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår:

Peder Grube modtog genvalg – blev valgt

9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år, efter tur afgår:

Gert Hedegård – blev genvalgt.

10. Eventuelt (her kan intet vedtages, men alt diskuteres)

Mobilepay:

Der blev på generalforsamlingen fremsat forslag om, at man på skydebanen kan betale med mobilepay. Kirsten har tidligere undersøgt, hvordan det praktisk kan lade sig gøre og viderebragt dette til formanden og kassereren. Ud over at vi vil sidde med færre kontanter på banen, vil det også betyde, at folk er mere motiveret for (formentlig) at skyde lidt flere serier, når de ikke fysisk skal betale med kontanter. Tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Hvordan skabes mere flow og interesse blandt medlemmerne?

Kirsten efterlyser, at medlemmer, der sidder i bestyrelser så som dåvildtgruppen, jægerrådet o.l. annoncerer på Facebook, hvornår der afholdes møder, hvad der foregår i grupperne af relevant nyt, stort og småt, så medlemmerne føler, at de har mulighed for aktiv deltagelse. Det er svært, at komme med forslag til fx jægerrådets årsmøde, når dagsorden bliver meldt ud en uge før. Hvis Kirsten får materiale, så lægger jeg hun det ud på Facebook.

Formændene i diverse råd har en forpligtigelse overfor medlemmerne til at skrive lidt om hvad der sker. Derfor blev de medlemmer, som sidder i bestyrelser og råd til at presse lidt på, være med aktive, progressive om man vil og støtte op om, at alle deltager lidt mere aktivt end hidtil. Ellers sker der bare ikke ret meget og til sidst nedlægger vi os selv.

Kvindeskydning. Kirsten har modtaget opfordring fra kvindelig jæger om at vi arrangerer en lørdag for kvindelige jægere på skydebanen – tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Formanden afsluttede Generalforsamlingen kl. 20.00 med en tak til de fremmødte og for god ro og orden og udtrykte håb om, at opbakningen vil fortsætte i det kommende år.

Herefter overgik forsamlingen til en times hyggesnak med kaffe og kage.